Director

 

Shi-Chuan Chang

 

Professor

Shi-Chuan Chang

 

 

Lee-Wei Chen

Associate Professor

Hung-Tsang Yen

 

 

Mei-Jy Jeng

 

 

Hsin-Chin Shih

 

 

Chang-Phone Fung

 

 

Han-Shui Hsu

Adjunct Professor

Shing-Jong Lin

 

 

Tung-Hu Tsai

 

 

Jaw-Wen Chen

 

 

Yu-Ru Kao

 

 

TJ Chen

 

 

Chern-En Chiang

 

 

Chi-Huei Chiang

 

 

Han-Hwa Hu

Adjunct Associate Professor

 Wei-Fong Kao

 

 

Chen-Chang Yang

 

 

Hsiang-Tai Chao

Adjunct Assistant Professor

Mu-Shun Huang

 

 

Huey-Wen Yien

 

 

Chun-Sung SungLast Updated2009/09/07

~Institute of Emergency and Critical Care Medicine, National Yang-Ming University~