yellow

laser

Ph.D students: 30   Master students: 51

  • Ph.D. 5th yr
  • Ph.D. 4th yr
  • Ph.D. 3rd yr
  • Ph.D. 2nd yr
  • Ph.D. 1st yr
  • Master 2nd yr
  • Master 1st yr
  • Alumnus
       
No. Name (Chinese/English) Lab Email
       
1 Bo-Yen Lin Kao-Lab  
2 Tian-Yi Zong Kao-Lab  

       
No. Name (Chinese/English) Lab Email
       
1 Zheng-Hao Qia Chau-Lab  
2 Chin-Pei Chen Fischer-Lab  
3 Ying-Feng Zhang Zhou-Lab  
4 Ming-Da Lee Fischer-Lab  
5 Jian-Long Siao Lee-lab  
6 Cih-Syuan Syu Lee-lab  
7 Tong-Wei Chen Lin-Lab  

       
No. Name (Chinese/English) Lab Email
       
1 Yu-Shan Huang Chiou-Lab  
2 Yi-Ting Wang Fischer-Lab  
3 Wei-Wen Wu Kao-Lab  
4 Tai-Yu Qiu Yang-Lab  
5 Shu-Han Wu Chiou-Lab  
6 Yong-Da Hong Chiang-Lab  
7 Tatyana Yu. Buryakina Kao-Lab  
       
No. Name (Chinese/English) Lab Email
       
1 Yi-De Sie    
2 Ding-Yuan Zeng    
3 Han-Wun Guo Kao-Lab  
4 Gitanjal Deka Kao-Lab  
5 Nirmal Mazumder Kao-Lab  
6 Patra Surojit-Lab  

       
No. Name (Chinese/English) Lab Email
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      


       
No. Name (Chinese/English) Lab Email
       
1 Yue-Ting Cai Chiou-Lab  
2 Siang-Cheng Kong Kao-Lab  
3 Meng-Han Lin Fischer-Lab  
4 Jhih-Wei Chen Chiou-Lab  
5 Yi-Long Huang Ping-Lab  
6 Cian-Ting Jheng Lee-lab  
7 Ruei-Ting Cuei Lin-Lab  
8 Yong-Ruei Li Lin-Lab  
10 Jian-Hong Lin Chiang-Lab  
11 Yu-Syuan Tian Surojait-Lab  
12 Chao-Shun Yang Chen-Lab  
13 Wei-Yu Yao Lee-lab  
14 Yi-He Yu Chiou-Lab  
15 Jing-Jhong Wun Kao-Lab  
16 Shih-Hao Lin Kao-Lab  
17 Wei-Liang Lin Lee-lab  
18 Ming-Fong Huang Chang-Lab  
19 Jheng-Syuan Cai Chen-Lab  
20 Tze-Hsiang Chien Fischer-Lab  
21 Yan-Lin Huang Lin-Lab  
22 Li Sun Chang-Lab  
23 Yi-Ting Jhou Chiang-Lab  

students


       
No. Name (Chinese/English) Lab Email
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

       
No. Name (Chinese/English) Lab Email
       
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7